காதல் கவிதை

தினம் தினம் நான்
உன்னை மற‌க்க நினைக்கிறேன்
உன் நினைவுகளை அழிக்கத்துடிக்கிறேன்
உன் குரல் கேட்கக்கூடாது என்பதற்க்காக செவிகளை செவிடாக்குகிறேன்
உன் பெயர் உச்சரிக்கக்கூடாது என்பதற்க்காக மெளனமாக இருக்கிறேன்

இவை அனைத்தும்
நான் உன்னை வெறுப்பதனால் அல்ல….!!
நீ என்னை வெறுத்து விட்டாய் என்பதனால்….!!

உன்னால் முடியும்பொது
நிச்சயமாய் என்னாலும் முடியும்…!!!

உழைப்பு

“உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு
இதுவே நம் உயிர்துடிப்பு
இக்கொள்கை கொண்டு வாழ்ந்தால்
சரித்திரதில் நமக்கு உண்டு மதிப்பு…”

cry of a girl

alone-girl-sad-cute-love-1264_lovepicturex.blogspot.com_large

Once………..
I Was Not Dependent On Anyone
I Was Alone
I Was Very Happy
No Cries
No Sorrows
No Worries
No Wounds In My Heart

One Day He Came Into My Life……….
He Gave Me Lots And Lots Of Happiness
He Made Me Laugh Even When I Don’t Want To
He Gave Me Support During My Failures
He Scolded Me For My Mistakes
He Helped Me Though He Know That I Can Do That By Myself
He Said That He Will Be There To Catch Me When I Fall

My Life Changed A Lot….
I Fallen For Him
I Became Dependent
I Really Forgot About Everything
Thought He Was My Everything
I Was In A Fantasy World

But…
Truth Hits Me Hardly
I Don’t Know
What Made Him To Like Me?
And Now
I Really Don’t Know
What Made Him To Hate Me?
I M Only Having Questions
I Am Searching For Answers Which He May Have

He Gave Me Everything When I Not Even Asked……..
And Take Away Everything When I Needed Them The Most……

When He Is Not Ready To Come With Me In Journey Of My Life
Why The Hell Did This All……..
I M Only Having Questions
I Am Searching For Answers Which He May Have

And Now….
I Am Not Dependent On Anyone
I Am Alone
But
I M Not Happy
I Am Having Wounds In My Heart That Cannot Be Healed
Hope Time May Heal Them All
And Really Thanks For Those Who Teached Me What Life Is
They Made My Heart Strong Enough To Live In This WORLD

-AARON DIVI