உழைப்பு

“உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு
இதுவே நம் உயிர்துடிப்பு
இக்கொள்கை கொண்டு வாழ்ந்தால்
சரித்திரதில் நமக்கு உண்டு மதிப்பு…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s