காதலே

இரவில் உறக்கத்தை வெறுக்கின்றதே மனம்,
உந்தன் நெருக்கத்தையே நினைக்கின்றதே தினம்….