கவிதை

பரவிக்கிடக்கும் உணர்வுகளை கிரகித்து,
அழகிய வார்த்தைகளை விதைத்து,
சிதறிய நினைவுகளை தெளித்து ,பிறக்கின்றன ஒவ்வொரு
கவிதையும்.

Water

Sometimes…

All we need is just water,

The thing that always glatters.

Sometimes to chill and slay,

Sometimes to swim and play.

Sometimes to flush out the worst,

Sometimes to quench our thirst.

Sometimes to float and fly,

Sometimes to hid our cry.

And rarely sometimes,

To drown and die too,

Yes , All we need is just Water.

_Aarondivi.

Technology

Deleted the contact
Erased the photos
Formatted all the notes

Planned calendar events are called off
Still while typing dictionary suggests your Name
It is showing up the stupid meaningless words we talk

தேடல்

தொலைத்ததைத் தேடித் தேடித் தேடலில் தொலைந்தவர்கள் பலர்..
விழித்தெழுந்து வெளிவந்தவர்கள் சிலர்..
தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் , நீ பலரிலா அல்லது சிலரிலா என்று.