ஹைக்கூ

Facebook-Cover-cute-cat-kitten-sleeping

கண்களை மூடி இதயத்திற்கு ஓய்வு தருவது தூக்கம்,

இதயத்தை துடிக்கவைத்து கண்களில் கண்ணீர் தருவது துக்கம்.

Quote 6

“When you are in deep pain,

I swear there will be no fear…”

 

when you are in a deep pain you will not have any fear.The persons who committing suicide are the great examples.They will have guts to take extreme decisions.